Algemene verkoopvoorwaarden

Aquatique Club la Pinède – 2103 Route de la Fouasse
hierna « de verhuurder »

RESERVERINGSVOORWAARDEN

De gepubliceerde tarieven en informatie worden vermeld onder voorbehoud van drukfouten of weglatingsfouten (niet-contractuele teksten en afbeeldingen). Alleen de prijzen vermeld op de reserveringsbevestiging zijn contractueel. De prijzen worden vermeld in euro en houden rekening met een BTW-tarief van 10%, van kracht op 1 december 2016. De contractuele prijs kan wijzigen in geval van wijzigingen van de toepasselijke taksen tussen de datum van reservering en de datum van betaling.

De club rekent een toeristenbelasting per persoon aan voor elke volwassene die verblijft in de club, voor rekening van de lokale overheden. Dit bedrag is het bedrag dat van kracht is op de datums van het verblijf.

Voor staanplaatsen omvat het basisforfait 1 staanplaats + 1 installatie + 1 voertuig + toegang tot water en elektriciteit + 2 personen.

Voor vakantieverblijven omvat het forfait het aantal personen (incl. baby) opgegeven bij de reservering, binnen de limiet van 10 plaatsen afhankelijk van het gekozen type van vakantieverblijf. Indien het aantal personen dat zich aanmeldt groter is dan de capaciteit van het gekozen vakantieverblijf, zal de club de toegang weigeren.

De verhuurde vakantieverblijven zijn ingericht en omvatten allemaal keuken- en tafelgerief evenals beddengoed. Lakens en toiletlinnen zijn niet inbegrepen in het basisforfait. Er wordt aan herinnerd dat stapelbedden om veiligheidsredenen verboden zijn voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Elke reservering is op naam en kan in geen geval worden overgedragen of onderverhuurd. De reservering wordt pas van kracht na onze toestemming en ontvangst van het ondertekende huurcontract en de betaling van het voorschot of het totale bedrag van het verblijf.

BETALINGSVOORWAARDEN

Voor de vakantieverblijven en de staanplaatsen:

 • Wanneer de reservering wordt gedaan meer dan 30 dagen vóór de begindatum van het verblijf:
  • moet een voorschot van 30% van het totale bedrag van het gereserveerde verblijf (vakantieverblijf of staanplaats + opties) worden betaald. Dit voorschot wordt afgetrokken van het totale bedrag van het verblijf en wordt geïnd op het moment van de reservering.
  • Het saldo moet ten laatste 30 dagen voor de begindatum van het verblijf worden betaald. Indien dit niet is gebeurd is de reservering niet gewaarborgd.
 • Wanneer de reservering wordt gedaan minder dan 30 dagen vóór de begindatum van het verblijf:
  • de volledige betaling van het verblijf moet worden verricht op het moment van de reservering.

WIJZIGING

Bij elk verzoek om wijziging van de datums of het aantal deelnemers aan het verblijf, zal de verhuurder zoveel mogelijk aan de wensen trachten te voldoen, in de mate van beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven. Elk verzoek tot verkorting van de duur van het verblijf wordt door de verhuurder beschouwd als een gedeeltelijke annulering.

ANNULERING

Annulering door de klant: Elke annulering van een reservering moet schriftelijk worden gedaan, per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging verstuurd naar de verhuurder. Een terugbetaling van de gestorte sommen gebeurt uitsluitend volgens de voorwaarden van de « Annuleringsgarantie » van de verhuurder, waarvan de voorwaarden beschikbaar zijn in onze brochure en op onze website. Zonder afsluiting van een annuleringsgarantie blijven de gestorte sommen verworven door de verhuurder.

Annulering door de verhuurder: In geval van annulering door de verhuurder wordt het verblijf, uitgezonderd in gevallen van overmacht, volledig terugbetaald.

AANKOMST EN VERTREK

Het identiteitsbewijs, en eventueel dat van medereizigers, wordt gevraagd bij aankomst.

Voor de staanplaatsen:

 • De huur van de staanplaats begint om 14u en de plaats moet vrijgemaakt zijn vóór 11u.
 • Na dit tijdstip wordt een nacht extra aangerekend voor de klant.
 • De klant wordt bij aankomst een waarborg gevraagd, deze wordt teruggeven op de dag van zijn vertrek.

Voor de vakantieverblijven:

 • De huur van de vakantieverblijven begint om 16u, zij moeten vrijgemaakt zijn vóór 11u.
 • Bij het overhandigen van de sleutels wordt aan de klant een waarborg gevraagd van 300 € voor de standaard mobilhomes en van € 500 € voor de mobilhomes met balneo en de klant ontvangt een inventaris van het vakantieverblijf. De klant moet het vakantieverblijf dezelfde dag nog controleren en elke afwijking signaleren. Elke ontevredenheid over de algemene staat, de inventaris of de netheid van het vakantieverblijf moet door de klant binnen de 24u na aankomst aan de verhuurder worden gesignaleerd, zodat het probleem kan worden verholpen. Na deze termijn wordt geen enkele klacht aanvaard.
 • De vakantieverblijven moeten in perfecte schone staat achtergelaten worden, de inventaris gecontroleerd. Kapotte of beschadigde voorwerpen zijn voor rekening van de klant, evenals herstellingswerkzaamheden in het verblijf, indien die nodig mochten zijn.
 • De schoonmaak aan het einde van het verblijf is voor rekening van de klant. In geval het vakantieverblijf niet naar behoren is schoongemaakt voor vertrek, wordt een schoonmaakforfait ingehouden van 90 €.
 • Bij het inleveren van de sleutels op de dag van vertrek wordt de waarborg teruggegeven aan de klant, na controle door de verhuurder van de inventaris, de netheid en de staat van het vakantieverblijf.

De waarborg vormt geen aansprakelijkheidslimiet.

KLACHTEN

In geval van klachten beschikt de klant over een termijn van 15 dagen na de einddatum van zijn verblijf om deze te signaleren aan de klantendienst van de verhuurder, per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging. De verhuurder beschikt over een termijn van 30 dagen na ontvangst van de klacht om hierop te antwoorden. Indien de klant van mening is dat hij geen bevredigend antwoord heeft gekregen van de verhuurder,  heeft hij de mogelijkheid een consumentenbemiddelaar aan te stellen binnen een termijn van maximum één jaar na de datum van de schriftelijke klacht aan de verhuurder. De contactgegevens van de bemiddelaar die kan worden ingeschakeld door de klant zijn: Médicys – 73 boulevard de Clichy – 75009 PARIS – 01 49 70 15 93 – www.medicys.fr. De bemiddelaar kan worden gecontacteerd per post, telefoon of via zijn website.

Ingeval het geschil niet kan worden opgelost, is de bevoegde rechtbank voor de beslechting van het geschil de rechtbank van Sainte.

ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF EN NIET-GEBRUIKTE VOORZIENINGEN

Een onderbroken of ingekort verblijf (verlate aankomst, vervroegd vertrek) door de klant kan geen aanleiding vormen voor enige terugbetaling. Ondanks de betaling van het saldo, zonder kennisgeving door de klant (per e-mail of aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging), 48u na het begin van het verblijf, behoudt de verhuurder zich het recht voor om vrij over het vakantieverblijf of de staanplaats te beschikken. De klant in dat geval op geen enkele schadevergoeding aanspraak maken.

Er wordt geen enkele terugbetaling of schadevergoeding voorzien in geval van niet-gebruik van één of meerdere diensten, of in geval van een tijdelijke of seizoenssluiting van een of meerdere diensten die verband houden met een technisch, klimatologisch, administratief of wetgevingsprobleem.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

De klant is verplicht een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben. De klant kan gevraagd worden een verzekeringsbewijs te tonen voor de aanvang van het verblijf.

DIEREN

Alleen honden worden aanvaard tegen de voorwaarden beschreven in de prijsbrochure, onder de verantwoordelijkheid van hun baasjes. Dieren van categorie 1 en 2, evenals honden van meer dan 10 kilo, worden niet aanvaard op het park van de verhuurder. Gedurende het verblijf moet de klant verplicht een inentingsboekje kunnen voorleggen van het dier. Honden moeten aangelijnd worden gehouden en mogen niet zonder toezicht op het terrein van de club (in het vakantieverblijf, op de staanplaats of in een auto) worden achtergelaten. Zij zijn niet toegelaten in het waterpretpark, de zwembaden en de sanitaire voorzieningen.

INTERN REGLEMENT

Het intern reglement staat vermeld aan de ingang van het park en aan de receptie. De klant is gehouden hier kennis van te nemen na aankomst en verbindt zich ertoe het reglement na te leven. In geval het reglement niet wordt nageleefd behoudt de verhuurder zich het recht voor een sanctie op te leggen die kan gaan tot de uitsluiting van het park.

RECHT OP AFBEELDING

Gedurende het verblijf van de klant kunnen laatstgenoemde alsook zijn medehuurders worden gefotografeerd of gefilmd voor publiciteitsdoeleinden door de verhuurder en het bedrijf Bel Air. De verhuurder en het bedrijf Bel Air kunnen deze beelden gebruiken gedurende maximum tien jaar. De klant wordt erop gewezen dat hij bij aankomst eventueel schriftelijk aan de verhuurder bezwaar mag aantekenen tegen deze praktijk.

 

UITTREKSEL VAN HET INTERN REGLEMENT

Alle klanten moeten de bepalingen van het intern reglement, dat staat vermeld aan de ingang van de camping, naleven.

INSCHRIJVING

De verhuurder behoudt zich het recht voor de toegang of het verblijf op de camping te weigeren aan elke persoon van wie het gedrag de openbare orde zou kunnen verstoren. De toegang tot het domein is slechts toegestaan na inschrijving bij de receptie, na overhandiging van een identiteitsbewijs. Het betreden van het park impliceert dat men het intern reglement aanvaardt. Niet-naleving van het reglement zal de onherroepelijke en definitieve verwijdering van de betrokken persoon met zich meebrengen, zonder vergoeding.

Minderjarigen zijn niet toegelaten op het domein zonder de aanwezigheid van een meerderjarig lid van de dichte familie (grootouders, broers of zussen).  Aan de begeleidende meerderjarige wordt gevraagd een identiteitsbewijs, een trouwboekje evenals een ondertekende toelating van de ouders voor te leggen.

BEZOEKERS

Bezoekers zijn toegelaten van 9u tot 23u. Zij moeten zich melden bij de receptie en een bezoekerstaks voor het domein betalen (4€ voor personen van + 13 jaar en 2€ voor kinderen van 3 tot 12 jaar). Deze bezoekers vallen onder de verantwoordelijkheid van de vakantiegasten bij wie ze op bezoek zijn. Zij hebben geen toegang tot de verschillende diensten van de camping (ZWEMBAD, WATERPRETPARK, ANIMATIE ….) Voertuigen van bezoekers moeten op de parking buiten het domein blijven.

ZWEMBADEN

Zwembaden en waterglijbanen hebben hun eigen reglement en openingsuren die zijn aangegeven aan elke ingang. Zwemshorts, shorty’s en bermuda’s zijn verboden, in onze zwembaden zijn alleen toegelaten: voor mannen, zwembroek en zwemboxer en voor vrouwen, bikini en klassiek eendelig badpak. Om veiligheidsredenen zijn de waterglijbanen enkel toegankelijk voor personen beschikkend over alle fysieke en mentale vermogens, personen die in staat zijn hun glijgedrag te controleren.  De toegang wordt afgeraden aan personen met rugklachten. De toegang tot de waterpretparken voor vakantiegasten is gereglementeerd met het dragen van een verplichte, onbreekbare polsband. Deze polsband wordt overhandigd tegen een waarborg bij de aankomst van de vakantiegasten en teruggegeven bij hun vertrek. De toegang tot de zwembaden en waterglijbanen is verboden voor kinderen jonger dan 13 jaar zonder begeleiding van een volwassene. De toegang tot de zwembaden is strikt voorbehouden aan de vakantiegasten van La Pinède, dus verboden voor bezoekers……

RESPECT VOOR ANDEREN

Voertuigen mogen niet over de camping rijden tussen 23u30 en 7u00 in juli en augustus. Tenzij anders vermeld, is het parkeren beperkt tot 1 enkel voertuig per staanplaats of vakantieverblijf (omwille van de veiligheids- en evacuatieregels). Parkeren op aangrenzende staanplaatsen is verboden, zelfs al zijn ze leeg.  Bijkomende voertuigen moeten op de parking buiten het domein blijven (opgelet: het aantal plaatsen is beperkt, voorzie carpooling). De snelheid is beperkt tot 10km/uur op het hele domein.
Radio’s, televisies, etc. mogen de buren in geen geval storen.
De sanitaire voorzieningen moeten altijd netjes worden gehouden door de gebruikers.
Aanplantingen van bloemen moeten gerespecteerd worden. Bloemen plukken en boeketten maken zijn verboden. Het is ook verboden om putten te graven.
Het ophangen van wasgoed moet gebeuren op discreet geplaatste, individuele droogrekken. Er mogen geen draden worden gespannen tussen bomen of steunpalen in aanplantingen of omheiningen. Huisvuil en afval moet in afgesloten vuilniszakken worden gedaan en afgevoerd naar de containers buiten het terrein.  De camping doet ook aan afval sorteren.

VEILIGHEID

Barbecues op houtskool of elektrisch zijn strikt verboden op de site. De barbecueruimte in het midden van de camping gebruiken (uw eigen gril voorzien). Barbecues op gas zijn toegelaten.
De directie is alleen verantwoordelijk voor voorwerpen die zijn afgegeven aan de receptie: de kampeergast blijft verantwoordelijk voor zijn eigen vakantieverblijf. Het bezit van illegale stoffen is verboden. Het gebruik van alcohol buiten de hiervoor voorziene plaatsen is strikt verboden, op straffe van definitieve uitsluiting.
Het toezicht en de begeleiding van kinderen is verplicht op de speelterreinen, zwembaden, sanitaire voorzieningen, etc.  Het park beschikt over bewakingscamera’s in overeenstemming met het (Frans) ministerieel besluit nr. 2011-86 en het (Frans) Wetboek interne veiligheid (art. L223-1 tot L223-9 en L251-1 tot L255-1) & (art. R251-1 tot R253-4). Voor alle informatie met betrekking tot het recht van toegang tot de beelden kunt u zich richten tot de verhuurder op het nummer  04.94.51.14.97.

 

V161222DG

Doe met ons mee